قرآن

توضیحات

 

موضوعاتی که دانش پژوه در این دوره فراخواهد گرفت :

 

1 الفبای زبان عرب و حروف مقطعه در قرآن کریم

2- فهرست علامت ها و حرکات قرآن کریم  – حرکت کوتاه فتحه

3- حرکت کوتاه کسره – ضمه

4- فهرست حرکات یا صداهای کشیده حرکت کشیده فتحه ( الف مدی )

5- حرکت کشیده کسره ( یای مدی ) – حرکت کشیده ضمه ( واو مدی )

6- سکون ( بدون حرکت ) – تشدید

7- مد

8- تنوین

9- حروف ناخوانا ( 1 )

10- حروف ناخوانا ( 2)

زبان فارسی
احکام
فهرست